Vzdělávání vedoucích pracovníků

Semináře pro vedoucí pracovníky jsou zaměřeny na získání vědomostí a dovedností z oblastí legislativy, řízení a vedení pracovníků, prezentace organizace, profesionálního vystupování, zvládání zátěžových situací, včetně sebereflexe a sdílení zkušeností s příklady dobré praxe.

Zákon o sociálních službách
5 hod.

 • Výklad jednotlivých pojmů
 • Základní typy, druhy a formy sociálních služeb
 • Subjekty, které působí na poli sociálních služeb
 • Role jednotlivých subjektů
 • Formy pomoci uvedené v zákoně o SSSociální služby – současný trend
5 hod.

 • Ústavní model x model sociálního začleňování
 • Transformace pobytových sociálních služebSmlouva o poskytování sociálních služeb
5 hod.

 • Náležitosti smlouvy dané zákonem
 • Důvody, které vedou k odmítnutí uzavření smlouvy
 • Povinnosti žadatele o službu a poskytovatele  při uzavírání smlouvy
 • Popis sociálních služeb, kterým je stanovena úhrada a způsob jejího stanovení
 • Přílohy smlouvy
 • Doporučení z praxeRegistrace sociálních služeb
5 hod.

 • Vysvětlení jednotlivých podmínek registrace
 • Rozdělení, druhy a formy sociálních služeb
 • Zkušenosti z praxe Zastupování a opatrovnictví při uzavírání právních úkonů uživateli sociálních služeb
5 hod.

 • Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb v případě, že není schopen dočasně či trvale činit samostatně
 • Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostíKultura organizace
5 hod.

 • Základní informace o organizaci
 • Vnitřní směrnice organizace
 • Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele
 • Tvorba vnitřních směrnic
 • Zásady jednání a chování pracovníků – etický kodex
 • Přenos informací v organizaci
 • Kvalifikační předpoklady – odbornost
 • KompetenceTvorba plánů jako nástroj pro plánování poskytování sociální služby
5 hod.

 • Plánování obecně
 • SWOT analýza
 • Tvorba plánů (vize, dlouhodobý a krátkodobý plán, postupné kroky)
 • Individuální plán
 • Hodnocení plánu – SMARTŘízení sociálních služeb
5 hod.

 • Legislativa
 • Základní typy, druhy a formy sociálních služeb
 • Systém řízení sociálních služeb
 • Financování sociálních služeb
 • Význam komunitního plánování v regionechVykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám a agenda spojená s problematikou
5 hod.

 • Obecné předpisy spojené s vykazováním
 • Vlastní vykazování
 • Příklady z praxe
 • DiskuzeZastupování a opatrovnictví
5 hod.

 • Legislativa
 • Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb, v případě že není schopen dočasně či trvale tak činit samostatně
 • Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí