Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb (5 – 16 hod)

Semináře určené pro cílovou skupinu pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry jsou zaměřeny především na kvalitu poskytovaných služeb. Účastníkům vzdělávání je dán prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Standardy křížem krážem I. – vlastní tvorba standardu a metodik
5 hod.

 • Standardy kvality sociální péče - obecný úvod a legislativa
 • Standardy jako nástroj k zajištění kvality
 • Návaznost a provázanost standardů
 • Tvorba standardů a metodik - obecně
 • Tvorba metodik - praktická cvičení
 • Způsoby seznámení s obsahem standardů - pracovníky a uživateleÚvod do standardů kvality v sociálních službách – Standardy křížem krážem
8 hod. akreditováno MPSV

 • Význam standardů z pohledu uživatele, pracovníka a organizace
 • Vhled do jednotlivých standardů
 • Vhled do standardů kvality sociální péče č.1-15Standardy kvality 1-15
8 - 16 hod.

 • Nabídka seminářů zaměřených na konkrétní standardy 1 – 15 dle požadavku objednavateleÚvod do metodologie implementace standardů kvality
8 hod. akreditováno MPSV

 • Legislativa
 • Implementace standardů v teorii
 • Dobrá praxe v oblasti tvorby metodických postupů
 • Nastavení systému revizí vnitřních předpisů v oblasti kvalityÚvod do kvality sociální péče
8 hod. akreditováno MPSV

 • Úvod do kvality sociální péče
 • Postupy vedoucí ke zvyšování kvality
 • Způsoby hodnocení kvality
 • Inspekce kvality
 • Opatření vyplývající z hodnocení kvalityInspekce - jak se připravit na inspekci
6 hod.

 • Příprava poskytovatele na inspekci kvality
 • Podklady potřebné pro inspekci
 • Sledované oblasti při inspekci
 • Vlastní průběh inspekce
 • Význam spolupráce pracovníků
 • Hodnocení – inspekční zpráva
 • Námitkové řízení
 • Nápravná opatření
 • Inspekce z pohledu poskytovatele – z praxeKultura organizace
6 hod.

 • Základní informace o organizaci
 • Vnitřní směrnice organizace
 • Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele
 • Tvorba vnitřních směrnic
 • Zásady jednání a chování pracovníků – etický kodex
 • Přenos informací v organizaci
 • Kvalifikační předpoklady – odbornost
 • Kompetence
 • LoajalitaPráva a povinnosti
8 hod.

 • Lidská práva - základní dokumenty
 • Naplňování základních práv v praxi
 • Povinnosti uživatelů sociální služby
 • Střety zájmůÚvod do tematiky střetů zájmů v oblasti poskytování sociálních služeb a opatření omezující pohyb osob
8 hod. akreditováno MPSV

 • Obecný úvod do ochrany práv uživatelův
 • Restriktivní opatření obecně
 • Povinnosti poskytovatele vyplývající za zákona
 • Typy restriktivních opatření
 • Metodika - jak pracovat s restriktivními opatřeními
 • Manuál restriktivních opatření
 • Příklady možných restriktivních opatření
 • Střety zájmů z pohledu uživatelů, pracovníků, rodinných příslušníků, zřizovatele a poskytovatele
 • Praktická cvičení – jak si vytvořit manuál střetů zájmů
 • Příklady možných střetů zájmůPráce s rizikem v sociálních službách
8 hod.

 • Přiměřené riziko
 • Odpovědnost uživatele x poskytovatele
 • Náležitý dohled
 • Identifikace a posuzování rizikÚvod do individuálního plánování
8 hod. akreditováno MPSV

 • Legislativa a vzájemná provázanost standardů
 • Co je pro plánování obecně
 • Začínáme plánovat s uživatelem sociální služby
 • Význam vyjednávání dojednávání
 • Mapování očekávání – praktická cvičení
 • Plánujeme společně s uživatelem
 • Co bychom měli mít v oblasti IP zpracovánoÚvod do problematiky práce klíčových pracovníků
8 hod. akreditováno MPSV

 • Základní pojmy
 • Kdo je klíčový pracovník
 • Klíčový pracovník, dovednosti a kompetence
 • Úskalí práce klíčového pracovníka
 • Práce klíčového pracovníka
 • Individuální plánování - tvorba plánu
 • Osobní cíl
 • Přenos informací v týmuIndividuální plánování v praxi
8 hod. akreditováno MPSV

 • Práce s IP
 • Mapování potřeb uživatelů
 • Stanovení osobního cíle a jeho rozkrokování
 • Aktualizace IP
 • Přenos informacíZákladní kurz – Problematika lidských práv v sociálních službách
8 hod. akreditováno MPSV

 • Legislativa – seznámení s jednotlivými pojmy
 • Vazba lidských práv, kvality a dostupnost sociálních služeb
 • Vnitřní dokumentace sociální služby
 • Vazba na individuální potřeby uživatele
 • Nácvik modelové situace implementace lidských práv do vnitřních mechanismů službyÚvod do alternativní komunikace
8 hod. akreditováno MPSV

 • Komunikace obecně
 • Alternativní komunikace - obecné rozdělení
 • Komunikace s uživateli s poruchou sluchu, zraku a řeči
 • Komunikace pomocí symbolů
 • Komunikační pomůcky
 • Zásady tvorby piktogramůPlánování s lidmi s problémy v komunikaci
6 hod.

 • Cíle a zásady
 • Analýza potřebné podpory
 • Techniky IPNástup nového uživatele do pobytové služby
8 hod. akreditováno MPSV

 • Proč k nám uživatel přichází
 • Zamyšlení nad pocity člověka, který opouští domov
 • Co by si měl pracovník uvědomit
 • Co pomůže překonat změnu prostředí
 • Na co si dát pozor, co je třeba připravit, udělat, zajistit
 • Uživatelovy potřeby
 • První den uživatele v pobytové službě
 • Typy pečujícíchÚvod do problematiky potřeb seniorů
8 hod. akreditováno MPSV

 • Věk - zdraví – nemoc
 • Potřeby seniorů
 • Péče z pohledu potřeb uživatele
 • Možnosti - jak získat informace o přáních a potřebách seniorů
 • Jak srozumitelně komunikovat se senioryOsobní hygiena uživatelů z pohledu praxe pracovníků přímé péče a tvorby metodik
5 hod.

 • Pomoc při osobní hygieně
 • Ranní a večerní toaleta
 • Péče o dutinu ústní
 • Celková koupel
 • Koupel na lůžku
 • Polohování a prevence dekubitů
 • Péče o mrtvé tělo
 • Tvorba metodik, návodů
 • Najít hranice tělaPrvní pomoc
5 hod.

 • Úvod, legislativa
 • Základy první pomoci
 • Neodkladná první pomoc
 • Úkony zachraňující život
 • Praktické ukázkyRehabilitace a následná péče o seniory se sníženou pohyblivostí
5 hod.

 • Základy rehabilitace, význam rehabilitace v péči o seniory
 • Nácvik sedu a chůze
 • Nácvik sebeobsluhy
 • RHB u imobilních uživatelů
 • Polohování
 • Péče o kůži
 • Péče o dekubity
 • Kazuistika

V rámci názorného předvedení působení konceptu BS doporučujeme, aby si posluchači sebou vzali: deku, karimatku, pohodlné oblečení /tepláky, tričko/, láhev s pitím.Stáří jako jedna ze životních etap člověka z pohledu péče o seniory v sociálních službách
8 hod. akreditováno MPSV

 • Životní etapy člověka
 • Několik pohledů na samotné stáří
 • Aktivní stáří
 • Stáří - podpora, pomoc a péčeFenomén smrti z hlediska poskytování sociálních služeb
8 hod. akreditováno MPSV

 • Pohled na smrt v životě člověka
 • Smrt - co bychom o smrti měli vědět
 • Smrt - z fyziologického hlediska
 • Smrt - z duchovního pohledu
 • Doprovázení
 • PozůstalíPaliativní péče v sociálních službách
5 hod.

 • Specifika péče o umírající v pobytových službách
 • Práce s pracovníky
 • Práce s rodinnými příslušníky
 • KazuistikaÚvod do péče a komunikace s uživateli se syndromem demence
8 hod. akreditováno MPSV

 • Obecný úvod syndrom demence
 • Péče o osoby se syndromem demence
 • Základy komunikace s uživateli se syndromem demenceZkušenosti s konceptem Bazální stimulace v praxi
5 hod.

 • Cíl bazální stimulace
 • Podpora rozvoje vlastní identity
 • Umožnění navázání komunikace s okolím
 • Zvládnutí orientace v prostoru a čase
 • Zlepšení funkcí organizmuÚvod do supervize v sociálních službách
8 hod. akreditováno MPSV

 • Co je to supervize
 • Druhy a funkce supervize
 • Zásady supervize
 • Význam supervize pro pracovníky a organizaciPředpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním
10 hod.

 • Předpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním
 • Přehled speciálně-pedagogických a aktivizačních technik s praktickými ukázkamiÚvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
5 hod. akreditováno MPSV

 • Rizika týrání a zneužívání u osob s postižením a znevýhodněním (formy týrání a zneužívání, rizikové situace apod.)
 • Možnosti prevence týrání a zneužívání klientů sociálních služebÚvod do tematiky aktivizace seniorů v zařízeních sociálních služeb
8 hod. akreditováno MPSV

 • Aktivizační činnosti obecně
 • Podmínky pro úspěšnou realizaci aktivizačních činností
 • Pohybové aktivizační činnostiVzpomínáme s uživatelem – využití vzpomínek v péči o seniory
8 hod. akreditováno MPSV

 • Životní příběh
 • Co je to životní příběh
 • Jak získat životní příběh
 • Formy životních příběhů
 • Validace
 • Validace obecně
 • Validační techniky
 • Životní příběh a jeho využití v péčiVýznam práce s informacemi v organizaci pro pracovníky v sociálních službách
5 hod.

 • Druhy informací, informovanost
 • Formy, způsoby přenosu informací, vlastní výměna informací mezi zaměstnanci
 • Podmínky úspěšné předávání informacíÚvod do řešení situací souvisejících s problémovým chováním uživatele sociální služby
8 hod. akreditováno MPSV

 • Stáří a nemoc
 • Problémové situace
 • Zvládání problémových situací
 • Zvládání konkrétních problémových situací – příklady dobré praxe v řešení daných situací