Vzdělávání vedoucích pracovníků

Semináře pro vedoucí pracovníky jsou zaměřeny na získání vědomostí a dovedností z oblastí legislativy, řízení a vedení pracovníků, prezentace organizace, profesionálního vystupování, zvládání zátěžových situací, včetně sebereflexe a sdílení zkušeností s příklady dobré praxe.

1. Zákon o sociálních službách ( 5 hod. )

 • Výklad jednotlivých pojmů
 • Základní typy, druhy a formy sociálních služeb
 • Subjekty, které působí na poli sociálních služeb
 • Role jednotlivých subjektů
 • Formy pomoci uvedené v zákoně o SS2. Sociální služby – současný trend ( 5 hod. )

 • Ústavní model x model sociálního začleňování
 • Transformace pobytových sociálních služeb3. Smlouva o poskytování sociálních služeb ( 5 hod. )

 • Náležitosti smlouvy dané zákonem
 • Důvody, které vedou k odmítnutí uzavření smlouvy
 • Povinnosti žadatele o službu a poskytovatele  při uzavírání smlouvy
 • Popis sociálních služeb, kterým je stanovena úhrada a způsob jejího stanovení
 • Přílohy smlouvy
 • Doporučení z praxe4. Registrace sociálních služeb ( 5 hod. )

 • Vysvětlení jednotlivých podmínek registrace
 • Rozdělení, druhy a formy sociálních služeb
 • Zkušenosti z praxe 5. Zastupování a opatrovnictví při uzavírání právních úkonů uživateli sociálních služeb ( 5 hod. )

 • Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb v případě, že není schopen dočasně či trvale činit samostatně
 • Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí6. Kultura organizace ( 5 hod. )

 • Základní informace o organizaci
 • Vnitřní směrnice organizace
 • Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele
 • Tvorba vnitřních směrnic
 • Zásady jednání a chování pracovníků – etický kodex
 • Přenos informací v organizaci
 • Kvalifikační předpoklady – odbornost
 • Kompetence7. Tvorba plánů jako nástroj pro plánování poskytování sociální služby ( 5 hod. )

 • Plánování obecně
 • SWOT analýza
 • Tvorba plánů (vize, dlouhodobý a krátkodobý plán, postupné kroky)
 • Individuální plán
 • Hodnocení plánu – SMART9. Řízení sociálních služeb ( 5 hod. )

 • Legislativa
 • Základní typy, druhy a formy sociálních služeb
 • Systém řízení sociálních služeb
 • Financování sociálních služeb
 • Význam komunitního plánování v regionech
 • ÿul㰐


10. Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám a agenda spojená s problematikou ( 5 hod. )

 • Obecné předpisy spojené s vykazováním
 • Vlastní vykazování
 • Příklady z praxe
 • Diskuze11. Zastupování a opatrovnictví ( 5 hod. )

 • Legislativa
 • Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb, v případě že není schopen dočasně či trvale tak činit samostatně
 • Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí12. Budování pozitivní spolupráce týmu při poskytování sociálních služeb ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Měkké dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
 • Vedení lidí, lidské zdroje a jejich řízení
 • Budování týmu