Vzdělávání zaměřené na psychologii a osobní rozvoj

Semináře zaměřené na psychologii umožní pracovníkům v pomáhajících profesích získat řadů praktických návodů
na vlastní psychohygienu Účastníci projdou řadou sebepoznání, technikami jak čelit stresu a syndromu vyhoření. Dále získají znalosti a dovednosti z oblasti komunikace.

1. Význam sebepoznání člověka a uspokojování jeho potřeb v práci sociálního pracovníka ( 6 hod. )

 • Úvod do psychologie osobnosti
 • Životní cesta
 • Potřeby člověka a jejich neuspokojení, které vede k problematickému chování člověka
 • Vlastní sebepoznání2. Prevence syndromu vyhoření ( 6 hod. )

 • Příčiny vzniku
 • Příznaky syndromu vyhoření
 • Stádia vývoje syndromu
 • Prevence3. Úvod do psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Stres obecně
 • Co může vyvolat stres?
 • Stresové situace v pracovním a osobním životě
 • Co nás před stresovou situací ochrání
 • Proč se máme naučit být asertivní?
 • Asertivní práva
 • Cíle nácviku asertivity4. Psychohygiena – sebepoznání pro pracovníky ( 6 hod. )

 • Životní příběh tabu, limity, vzory
 • Potřeby a jejich neuspokojení vedoucí ke změnám chování jedince
 • Sebepoznání praktické cvičení5. Příčiny negativních jevů na pracovišti pro pracovníky v sociálních službách ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Úvod do psychologie – stres, syndrom vyhoření...
 • Pracovní stresory
 • Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita
 • My všichni se v různých situacích můžeme chovat různými způsoby
 • Komunikační zlozvyky
 • Co vše se podílí na komunikaci a co vnímáme
 • Práce se slůvkem NE6. Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro pracovníky v sociálních službách ( 12 hod. )

akreditováno MPSV

 • Vymezení základních pojmů
 • Hodnoty v etice pro sociální práci
 • Etické kodexy v sociální práci
 • Etika a zákon o sociálních službách
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence7. Etika v sociální práci ( 5 hod. )

 • Pojetí etiky v sociální práci
 • Systém hodnot v sociální práci
 • Lidská důstojnost
 • Mravní autonomie jako základ důstojnost8. Etické zásady práce s uživateli sociálních služeb ( 5 hod. )

akreditováno MPSV

 • Etika, etické jednání a etický kodex v sociální práci
 • Praktické uplatňování etického přístupu
 • Etická dilemata a jejich řešení v praxi9. Spolupráce pracovníků s klienty sociálních služeb a jejich rodinami ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Pracovně právní minimum pro pracovníky
  • Povinnosti pracovníka
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Připomínky podněty, stížnosti
 • Zásady spolupráce
 • Partnerství
 • Etický kodex pracovníka v sociálních službách
 • Zásady chování a jednání pracovníků v sociálních službách10. Základní dovednosti v oblasti komunikace ( 6 hod. )

 • Zásady komunikace
 • Komunikační dovednosti
 • Slovní a mimoslovní komunikace
 • Asertivita
 • Slovní sebeobrana11. Komunikační dovednosti pro pracovníky pomáhajících profesí ( 10 hod. )

akreditováno MPSV

 • Osobnost člověka v komunikaci
 • Verbální, neverbální komunikace
 • Rozhovor a vyjednávání
 • Problémová komunikace12. Specifika komunikace se seniory ( 5 hod. )

 • Funkce a prostředky komunikace
 • Druhy komunikace
 • Specifika komunikace seniorů
 • Znaky patologické komunikace13. Základy alternativní komunikace ( 5 hod. )

akreditováno MPSV

 • Seznámí se specifiky zdravotních postižení se zaměřením na komunikace
 • Vybrané techniky alternativní komunikace14. Tvořivost a její význam v životě člověka ( 6 hod. )

...tvoříš, tvořím, tvoříme...

 • Inteligence obecně
 • Základní rozdělení IQ
 • Tvořivost jako základní dovednost
 • Rozvíjení tvořivosti
 • Cvičení tvořivosti
 • Myšlenkové mapy
 • Tvořivost v zaměstnání

Pro skupinu 25 pracovníků, potřeby papíry, podložka, měkká tužka popř. pastelky, místnost – uspořádání stoly + židle.
15. Úvod do prezentačních dovedností pro pracovníky v sociálních službách ( 5 hod. )

 • Prezentace obecně
 • Umění prezentovat sám sebe
 • Prezentace své práce
 • Prezentace organizace
 • Prezentace x inspekce kvality

Pro skupinu 25 pracovníků, potřeby papíry, podložka, měkká tužka popř. pastelky, místnost – uspořádání stoly + židle.
16. Základy efektivní komunikace ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Složky komunikačního procesu. Analýza procesu komunikace.
 • 4 stránky sdělení
 • Interpersonální percepce. Chyby v posuzování lidí.
 • Osobnostní dispozice pro komunikaci
 • Aktivní naslouchání
 • Komunikační zlozvyky17. Jak zvládat konflikty ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Konflikty – základní pojmy, problém a spor, orientace na problém či řešení
 • Postoje a zájmy v konfliktech
 • Modelové situace – realizace, nahrávky
 • 14 metod, jak postupovat při konfliktu
 • Typy konfliktů a styly řešení konfliktů
 • Způsoby řešení konfliktů – podrobný rozbor jednotlivých způsobů a možnosti jejich využití
 • Aktivní naslouchání a vyjednávání
 • Nácvik aktivního naslouchání a vyjednávání – modelové situace navržené účastníky18. Jak se úspěšně bránit manipulaci ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Manipulace – definice, typy chování lidí pod tlakem
 • Modelové situace – realizace, nahrávky a rozbor
 • Typy manipulativních osob
 • Vnitřní životní programy a asertivní práva
 • Manipulativní techniky a otázky jako nástroj tlaku
 • Rozpoznání manipulace a její zvládání – konkrétní techniky
 • Nácvik technik proti manipulaci – modelové situace navržené účastníky19. Úvod do problematiky zvládání jednání osob, kterým je poskytována sociální služba ( 5 hod. )

akreditováno MPSV

 • Problémové chování
 • Stres
 • Příčiny vzniku problémového chování
 • Jednotlivé kroky prevence vzniku problémového chování
 • Práce se zátěží a stresem