Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester zaměřené na kvalitu poskytovaných
služeb (5 – 16 hod)

Semináře určené pro cílovou skupinu pracovníci
v sociálních službách a zdravotní sestry jsou zaměřeny především na kvalitu poskytovaných služeb. Účastníkům vzdělávání je dán prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

1. Standardy křížem krážem I. – vlastní tvorba standardu a metodik ( 5 hod. )

 • Standardy kvality sociální péče - obecný úvod a legislativa
 • Standardy jako nástroj k zajištění kvality
 • Návaznost a provázanost standardů
 • Tvorba standardů a metodik - obecně
 • Tvorba metodik - praktická cvičení
 • Způsoby seznámení s obsahem standardů - pracovníky a uživatele2. Úvod do standardů kvality v sociálních službách – Standardy křížem krážem ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Význam standardů z pohledu uživatele, pracovníka a organizace
 • Vhled do jednotlivých standardů
 • Vhled do standardů kvality sociální péče č.1-153. Standardy kvality 1-15 ( 8-16 hod. )

 • Nabídka seminářů zaměřených na konkrétní standardy 1 – 15 dle požadavku objednavatele4. Úvod do metodologie implementace standardů kvality ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Legislativa
 • Implementace standardů v teorii
 • Dobrá praxe v oblasti tvorby metodických postupů
 • Nastavení systému revizí vnitřních předpisů v oblasti kvality5. Úvod do kvality sociální péče ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Úvod do kvality sociální péče
 • Postupy vedoucí ke zvyšování kvality
 • Způsoby hodnocení kvality
 • Inspekce kvality
 • Opatření vyplývající z hodnocení kvality6. Inspekce - jak se připravit na inspekci ( 6 hod. )

 • Příprava poskytovatele na inspekci kvality
 • Podklady potřebné pro inspekci
 • Sledované oblasti při inspekci
 • Vlastní průběh inspekce
 • Význam spolupráce pracovníků
 • Hodnocení – inspekční zpráva
 • Námitkové řízení
 • Nápravná opatření
 • Inspekce z pohledu poskytovatele – z praxe7. Kultura organizace ( 6 hod. )

 • Základní informace o organizaci
 • Vnitřní směrnice organizace
 • Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele
 • Tvorba vnitřních směrnic
 • Zásady jednání a chování pracovníků – etický kodex
 • Přenos informací v organizaci
 • Kvalifikační předpoklady – odbornost
 • Kompetence
 • Loajalita8. Práva a povinnosti ( 8 hod. )

 • Lidská práva - základní dokumenty
 • Naplňování základních práv v praxi
 • Povinnosti uživatelů sociální služby
 • Střety zájmů9. Úvod do tematiky střetů zájmů v oblasti poskytování sociálních služeb a opatření omezující pohyb osob ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Obecný úvod do ochrany práv uživatelův
 • Restriktivní opatření obecně
 • Povinnosti poskytovatele vyplývající za zákona
 • Typy restriktivních opatření
 • Metodika - jak pracovat s restriktivními opatřeními
 • Manuál restriktivních opatření
 • Příklady možných restriktivních opatření
 • Střety zájmů z pohledu uživatelů, pracovníků, rodinných příslušníků, zřizovatele a poskytovatele
 • Praktická cvičení – jak si vytvořit manuál střetů zájmů
 • Příklady možných střetů zájmů10. Práce s rizikem v sociálních službách ( 8 hod. )

 • Přiměřené riziko
 • Odpovědnost uživatele x poskytovatele
 • Náležitý dohled
 • Identifikace a posuzování rizik11. Úvod do individuálního plánování ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Legislativa a vzájemná provázanost standardů
 • Co je pro plánování obecně
 • Začínáme plánovat s uživatelem sociální služby
 • Význam vyjednávání dojednávání
 • Mapování očekávání – praktická cvičení
 • Plánujeme společně s uživatelem
 • Co bychom měli mít v oblasti IP zpracováno12. Úvod do problematiky práce klíčových pracovníků ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Základní pojmy
 • Kdo je klíčový pracovník
 • Klíčový pracovník, dovednosti a kompetence
 • Úskalí práce klíčového pracovníka
 • Práce klíčového pracovníka
 • Individuální plánování - tvorba plánu
 • Osobní cíl
 • Přenos informací v týmu13. Individuální plánování v praxi ( 8 hod.)

akreditováno MPSV

 • Práce s IP
 • Mapování potřeb uživatelů
 • Stanovení osobního cíle a jeho rozkrokování
 • Aktualizace IP
 • Přenos informací14. Základní kurz – Problematika lidských práv v sociálních službách ( 8 hod.)

akreditováno MPSV

 • Legislativa – seznámení s jednotlivými pojmy
 • Vazba lidských práv, kvality a dostupnost sociálních služeb
 • Vnitřní dokumentace sociální služby
 • Vazba na individuální potřeby uživatele
 • Nácvik modelové situace implementace lidských práv do vnitřních mechanismů služby15. Úvod do alternativní komunikace ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Komunikace obecně
 • Alternativní komunikace - obecné rozdělení
 • Komunikace s uživateli s poruchou sluchu, zraku a řeči
 • Komunikace pomocí symbolů
 • Komunikační pomůcky
 • Zásady tvorby piktogramů16. Plánování s lidmi s problémy v komunikaci ( 6 hod. )

 • Cíle a zásady
 • Analýza potřebné podpory
 • Techniky IP17. Nástup nového uživatele do pobytové služby ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Proč k nám uživatel přichází
 • Zamyšlení nad pocity člověka, který opouští domov
 • Co by si měl pracovník uvědomit
 • Co pomůže překonat změnu prostředí
 • Na co si dát pozor, co je třeba připravit, udělat, zajistit
 • Uživatelovy potřeby
 • První den uživatele v pobytové službě
 • Typy pečujících18. Úvod do problematiky potřeb seniorů ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Věk - zdraví – nemoc
 • Potřeby seniorů
 • Péče z pohledu potřeb uživatele
 • Možnosti - jak získat informace o přáních a potřebách seniorů
 • Jak srozumitelně komunikovat se seniory19. Osobní hygiena uživatelů z pohledu praxe pracovníků přímé péče a tvorby metodik ( 5 hod. )

 • Pomoc při osobní hygieně
 • Ranní a večerní toaleta
 • Péče o dutinu ústní
 • Celková koupel
 • Koupel na lůžku
 • Polohování a prevence dekubitů
 • Péče o mrtvé tělo
 • Tvorba metodik, návodů
 • Najít hranice těla20. První pomoc ( 5 hod. )

 • Úvod, legislativa
 • Základy první pomoci
 • Neodkladná první pomoc
 • Úkony zachraňující život
 • Praktické ukázky21. Rehabilitace a následná péče o seniory se sníženou pohyblivostí ( 5 hod. )

 • Základy rehabilitace, význam rehabilitace v péči o seniory
 • Nácvik sedu a chůze
 • Nácvik sebeobsluhy
 • RHB u imobilních uživatelů
 • Polohování
 • Péče o kůži
 • Péče o dekubity
 • Kazuistika

V rámci názorného předvedení působení konceptu BS doporučujeme, aby si posluchači sebou vzali: deku, karimatku, pohodlné oblečení /tepláky, tričko/, láhev s pitím.22. Stáří jako jedna ze životních etap člověka z pohledu péče o seniory v sociálních službách ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Životní etapy člověka
 • Několik pohledů na samotné stáří
 • Aktivní stáří
 • Stáří - podpora, pomoc a péče23. Fenomén smrti z hlediska poskytování sociálních služeb ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Pohled na smrt v životě člověka
 • Smrt - co bychom o smrti měli vědět
 • Smrt - z fyziologického hlediska
 • Smrt - z duchovního pohledu
 • Doprovázení
 • Pozůstalí24. Paliativní péče v sociálních službách ( 5 hod. )

 • Specifika péče o umírající v pobytových službách
 • Práce s pracovníky
 • Práce s rodinnými příslušníky
 • Kazuistika25. Úvod do péče a komunikace s uživateli se syndromem demence ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Obecný úvod syndrom demence
 • Péče o osoby se syndromem demence
 • Základy komunikace s uživateli se syndromem demence26. Zkušenosti s konceptem Bazální stimulace v praxi ( 5 hod. )

 • Cíl bazální stimulace
 • Podpora rozvoje vlastní identity
 • Umožnění navázání komunikace s okolím
 • Zvládnutí orientace v prostoru a čase
 • Zlepšení funkcí organizmu27. Úvod do supervize v sociálních službách ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Co je to supervize
 • Druhy a funkce supervize
 • Zásady supervize
 • Význam supervize pro pracovníky a organizaci28. Předpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním ( 10 hod. )

 • Předpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním
 • Přehled speciálně-pedagogických a aktivizačních technik s praktickými ukázkami29. Základní otázky sexuality a partnerského soužití se zaměřením na osoby se zdravotním postižením ( 5 hod. )

akreditováno MPSV

 • Sexualita, partnerství a sociální vztahy lidí s postižením: mýty, předsudky a skutečnost
 • Práce se sexualitou, sexuální výchovou a osvětou v prostředí sociálních služeb
 • Partnerství, partnerské soužití a rodičovství osob s postižením v kontextu sociálních služeb30. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby ( 5 hod. )

akreditováno MPSV

 • Rizika týrání a zneužívání u osob s postižením a znevýhodněním (formy týrání a zneužívání, rizikové situace apod.)
 • Možnosti prevence týrání a zneužívání klientů sociálních služeb31. Úvod do tematiky aktivizace seniorů v zařízeních sociálních služeb ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Aktivizační činnosti obecně
 • Podmínky pro úspěšnou realizaci aktivizačních činností
 • Pohybové aktivizační činnosti32. Vzpomínáme s uživatelem – využití vzpomínek v péči o seniory ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Životní příběh
 • Co je to životní příběh
 • Jak získat životní příběh
 • Formy životních příběhů
 • Validace
 • Validace obecně
 • Validační techniky
 • Životní příběh a jeho využití v péči33. Význam práce s informacemi v organizaci pro pracovníky v sociálních službách ( 5 hod. )

 • Druhy informací, informovanost
 • Formy, způsoby přenosu informací, vlastní výměna informací mezi zaměstnanci
 • Podmínky úspěšné předávání informací34. Úvod do řešení situací souvisejících s problémovým chováním uživatele sociální služby ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Stáří a nemoc
 • Problémové situace
 • Zvládání problémových situací
 • Zvládání konkrétních problémových situací – příklady dobré praxe v řešení daných situací35. Opatrovnictví z pohledu poskytování sociálních služeb ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Legislativa
 • Zákon o sociálních službách
 • Občanský zákoník
 • Problematika vztahu opatrovník a sociální služby
 • Opatrovnická rada36. Vybrané aspekty paliativní péče při poskytování sociálních služeb ( 8 hod. )

akreditováno MPSV

 • Legislativa
 • Teorie metod sociální práce, standardy kvality
 • Oblast paliativní péče
 • Specifikace práce s konkrétní cílovou skupinou
 • Přímá práce s klientem37. Vybrané metody prevence při práci s klientem s rizikem v chování ( 16 hod. )

akreditováno MPSV

 • Legislativa
 • Metody a zvládání eskalace napětí klienta
 • Sestavování a zpracování rizikových a krizových plánů